ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๒

Read more

ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของบุคลากร และสถานศึกษา

Read more