แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริการงานโรงเรียนวัดราชาธิวาส >>>คลิกที่นี่<<<

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550
หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ
หนังสือ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
พระราชบัญญัติการการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
ว 17 2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 16 2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 18 2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2547

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A

O9 : Social Network
Facebook : http://www.facebook.com/rajadhivas.ac.th
Website : http://www.rajadhivas.ac.th
Line Official Account ID : @rajadhivas
Youtube : Rajachannel

O10 : แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564 >>>คลิกที่นี่<<<

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ >>>คลิกที่นี่<<<
คู่มือกลุ่มบริหารบุคคล >>>คลิกที่นี่<<<
คู่มือกลุ่มบริหารงบประมาณ >>>คลิกที่นี่<<<
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป >>>คลิกที่นี่<<<

O14 : มาตรฐานการให้บริการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 : E-Service เว็บไซต์โรงเรียน การรับหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
รายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุ คัดเลือก พัฒนา ประเมิน บุคลากรอื่น 38 ค (2)

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ข้าราชการ สพฐ.

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร * ภาษาไทย * ภาษาอังกฤษ

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา