ลูกราชาธิวาส จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2560

นายชาญณรงค์  แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ ดี เก่งและมีความสุข โดยมีนางณิรมล  ธรรมอุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

[ภาพกิจกรรม]