ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

***ประกาศ***
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านการคัดเลือก ม.1
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มาลงชื่อรายงานตัวในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารไชยันต์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ขั้นตอนการรับรายงานตัว
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก
https://drive.google.com/…/1gYkiizS_c9OAuVTfcTXipTMkU…/view…
2. รับบัตรคิว
3. ลงชื่อรับเอกสารการมอบตัว (ใช้วันที่ 6 เม.ย. สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ISMC และวันที่ 7 เม.ย. สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาคปกติ)
*4.กรอกรายละเอียดการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ที่ลิ้งก์
https://sgs9.bopp-obec.info/enr/Start/StartPage.aspx
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนมีบริการคอมพิวเตอร์ให้กรอก #ให้เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลด้วย

*สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ติดรูปและดำเนินการนำมามอบตัวในวันที่ 6 เมษายน (ห้องเรียนพิเศษ) หรือ 7 เมษายน (ห้องเรียนปกติ)

5.หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว
1. ใบมอบตัว (พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และ นักเรียน
3. สำเนา ปพ.1 (ใบวุฒิ ป.6) ของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 6 เทอมและผลสอบ O-NET เรียบร้อยแล้ว
4. เงินบำรุงการศึกษา (รับทราบยอดชำระในวันรายงานตัว)