ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

***ประกาศ***
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามแผนการเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มาลงชื่อรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารไชยันต์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ขั้นตอนการรับรายงานตัว
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามแผนการเรียน
https://drive.google.com/file/d/1fYgp3H5M0X9C2Z6OsZxvQPJa3pZwAFqt/view?usp=sharing
2. รับบัตรคิว
3. ลงชื่อรับเอกสารการมอบตัว (ใช้วันที่ 8 เมษายน)
*4.กรอกรายละเอียดการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ที่ลิ้งก์
https://sgs9.bopp-obec.info/enr/Start/StartPage.aspx
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนมีบริการคอมพิวเตอร์ให้กรอก #ให้เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลด้วย

*สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ติดรูปและดำเนินการนำมามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน

5.หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว
1. ใบมอบตัว (พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และ นักเรียน
3. สำเนา ปพ.1: บ (ใบวุฒิ ม.3) ของนักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 6 เทอมและผลสอบ O-NET เรียบร้อยแล้ว
4. เงินบำรุงการศึกษา (รับทราบยอดชำระในวันรายงานตัว)