ประกาศผลการพิจารณากลุ่มการเรียนของนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณากลุ่มการเรียนของนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม) ข้อมูลการสมัครวันที่ 18-26 เมษายน 2561

https://drive.google.com/open…

ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMC) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมอบตัวทั้งหมด ต้องมาดำเนินการมอบตัวนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ในเวลา 8.30 – 13.00 น.

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในวันมอบตัวจากประกาศเป็น #ห้องอาหารครู อาคารไชยันต์

หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว
1. เอกสารการมอบตัว กรอกข้อมูลการมอบตัวได้ที่ https://sgs9.bopp-obec.info/enr/Start/StartPage.aspx พร้อมกับปริ้นท์เอกสาร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนสามารถกรอกเอกสารมอบตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)
2. สำเนา ปพ.1: ป หรือ ปพ.1: บ ของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เงินบำรุงการศึกษา ซึ่งศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายได้จากประกาศก่อนหน้าของโรงเรียน