ลูกราชาธิวาส จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นางนิรมล ธรรมอุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และมีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานต่าง ๆ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และหารือถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ ต่อไป

ภาพกิจกรรม