ผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนวัดราชาธิวาส

นายชาญณรงค์  แก้วเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส
นางสาวสุปราณี  อุปรา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงบประมาณ
นายกริชเพ็ชร  คล้ายพันธุ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายจิรเวท  อัญชันบุตร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล