กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุปราณี  อุปรา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ