กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสุปราณี  อุปรา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ