กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนดล  อ่อนอยู่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
นายธันย์ชนก  ตั้งวัชรพงศ์ นางวิไลพร  วงษ์งาม นางสาวนภาพร  แปลงไลย์