กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง นางรตยา  สวนสมัย นางศิริลักษณ์  เบ็ญจทรัพย์
นางสาวดาวศิริ  นุดล นายจิรเวท  อัญชันบุตร