กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิภารัตน์  มลีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจันทิมา  สุขพัฒน์ นางสาวสุนีย์  รุจทองจันทร์ นางจินตนา  คงอ่ำ
นายยุทธภูมิ  จำรัส นางสาวสุมันตกาญจน์  ภาคีรุณ นางสาวปัทมาวดี  พิทักษา
นางสาวสายสุนีย์  ผาสุขสรรพ์ นายโชคชัย  พวงสมบัติ นายชวลิต  ธีระกุล