กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมยศ  สิงหกำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด นางสาวพิชญาภัค  กำจัดภัย นายชานนท์  ชัยพรมมา
นางสาวสุนารี  ตรีวิเชียร นายภาคภูมิ  กองแก้ว นางสาวกมลวรรณ  แสนเสนาะ
นางสาวกาญจนา  พิมพ์แสง นางสาวเบญจศรี  จันทร์ดี