กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สุเทพ  แก้วรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวพรทิพย์  คงมา นายศักดา  พึ่งเจียม นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย