กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอธิป  มีชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุรัตน์ชัย  สิริรัตนชัยกุล นางสาวดุษฎี  อินทุยศ นายเบนซิน  จันทร์เสม