กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางถวิล  ภพสมัย นางหฤทยา  สุขวรกิจวนิช นางสาวปัทมา  ภูมิน้ำเงิน
นายเชิงชาย  กุศลจิตรกรณ์ นายกริชเพชร  คล้ายพันธุ์ นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
นางณิชดาภา  จอมมูล นางสาววิลาวรรณ  เครือเกาะ นางกัญญาภัทร  สะลิม
นางสาวพิมพ์พร  อยู่สิงห์ นายชัยรัตน์  ลีจ้อย