กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
  นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
นางสาวสิรินาถ  จันทร์ศิริ นายเกียรติเกรียงไกร  บุญทน นางสาวณิชาภา  จิระเสถียรพงศ์
นายเจนวิทย์  อำมาตย์มณี นายอรรถพล  เผ่ามานะเจริญ นางสุธี  เส็งทอง
นางสาวชนิดา  สุทธิพันธ์ นางสาวทองสุข  ภูมิสา นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์