กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานการศึกษาพิเศษ

นายสมยศ  สิงหกำ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายเจนวิทย์  อำมาตย์มณี
หัวหน้างานชุมนุม
นางสาวจิราพรณ์  พิกำไร
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวสุดารัตน์  นวลแย้ม
หัวหน้างานห้องสมุด

งานการศึกษาพิเศษ

นางสาวจุติพร  ปานา
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์ นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์ นางสาวเบญจพร  มีเรียน
นางสาวแก้วนภา  จูชาวนา