ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 : Raja Admission

ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563


รายงานตัวนักเรียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 แจ้งความจำนงผ่าน เว็บไซด์ www.rajadhivas.ac.th โดยไม่ต้อง Print
2 เตรียมหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงไปแสดงด้วย)
หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 (ใบรับรองผลการเรียน)
รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
ใบแสดงผลคะแนน O-NET ชั้น ป.6 (พิมพ์จากหน้าเว็บ สทศ.) คลิก ! เพื่อพิมพ์คะแนน O-NET
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
คลิกเพื่อเข้าระบบรับสมัคร ม.1
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
1 แจ้งความจำนงผ่าน เว็บไซด์ www.rajadhivas.ac.th โดยไม่ต้อง Print
2 เตรียมหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงไปแสดงด้วย)
หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 (ใบรับรองผลการเรียน)
รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
ใบแสดงผลคะแนน O-NET ชั้น ม.3 (พิมพ์จากหน้าเว็บ สทศ.) คลิก ! เพื่อพิมพ์คะแนน O-NET
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
  คลิกเพื่อเข้าระบบรับสมัคร ม.4